Bildiri Kitapları

Sanatla Grup Psikoterapinin Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık ve Öznel İyi Oluşlarına Etkisi/ The Effect of Art Group Psychotherapy on University Students’ Mindful Attention Awareness and Subjective Well Being

Gizem BODUR ATALAY
Pdf İndir  
Üniversitede Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetine Başvurularda Öğrencilerin Ruhsal ProblemAlanlarının İncelenmesi/
Examination of Psychological Problem Areas of Students Who Apply to University Psychological Counseling and Guidance Service

Sümeyra ÖZDEMİR
Sümeyra ŞAHİN
Pdf İndir  
Doğada Farkındalık Terapisinin Doğayla İlişki, Yargısız Farkındalık ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi/
The Effect of Nature-Awareness Therapy on Nature Relatedness, Mindful Attention Awareness and Perceived Stress

Neslihan YAMAN
Çiğdem DEMİR-ÇELEBİ
Pdf İndir  
Akran Danışmanlığı Modeli Kapsamında Yürütülen Psikoeğitim Uygulamasının Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Koşulsuz Kendini Kabul ve Kendini Affetme Düzeyleri Üzerindeki Etkisi/
The Effect of Psychoeducation on Peer Counseling Model on Unconditional Self-Acceptance and Self-Forgiveness Levels of Marmara University Students

Azize Nilgün CANEL
Burcu TEKİNER
E. Başak ASLANOĞLU
Pdf İndir  
Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezleri/
Psychological Counseling and Guidance Research and Application Center in Turkey

Enver SARI
Cahit KAYA
Arif ARSLAN
Pdf İndir  
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezlerine Başvurma Nedenleri/
The Reasons for Applying to Psyhological Counseling and Guidance Centers of University Students

Naciye GÜVEN
Ahmet Furkan KESİCİ
Pdf İndir  
Correlates of Depression and Suicide Ideation: Mediating Role of Hope and Meaning among University Students

Mutiu SALAMI
Rahmattullah KHAN
Muhammed YUSUF
Pdf İndir  
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Problem Çözme Becerileri ile Öz-Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki/
The Relation between Prospective Preschool Teachers’ Social Problem-Solving Skills and Self-Regulation Skills

Özgül POLAT
Kadriye EFE AZKESKİN
Pdf İndir  
Kaygı Yolculuğu: Psikodramanın Psikoloji Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi/
Anxiety Journey: The Effect of Psychodrama on the Anxiety Level of Psychology Students

Duygu KANDEMİRCİ-BAYIZ
Nalan KALKAN-OĞUZHANOĞLU
Pdf İndir  
Üniversite Öğrencilerinin Aile Yaşam Doyumlarının Yordanması/ Prediction of University Students’ Satisfaction with Family Life

Tuğba YILMAZ-BİNGÖL
Şeyda ÇETİNTAŞ
Pdf İndir  
Üniversite Öğrencilerinde Arkadaşlık Kalitesi ve Yetersizlik Duygularının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi / Investigation of University Students’ Friendship Quality and Sense of Failure

Durmuş ÜMMET
Burcu TEKİNER
İzel ERİŞTİREN
Pdf İndir  
Üniversite Öğrencilerinde Sanal Bağlanmanın İncelenmesi  / Psycho-Education Program Based on Art Practices for Increasing Psychological Soundness and Case Samples from Practice

Dilek GENÇTANIRIM KURT
Hatice ŞABANOĞLU
Pdf İndir  
Üniversiteye Uyumun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneği/ Examination of University Adjustment: Kırşehir Ahi Evran University Case

Dilek GENÇTANIRIM-KURT
Gülsen DEMİRKALP-KAYA
Pdf İndir  
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik ve Özgecilik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi/ The Effect of Perfectionism and Alturism Levels of the Students in the Faculties of Education on Their Psychological Well Being

Gökçe ÇAĞATAYALP ÖZDİN
Armağan KÖSEOĞLU
Pdf İndir  
Ebeveyni/Ebeveynleri Cezaevinde Olan Öğrenciler ve Psikolojik Danışma-Rehberlik Hizmetleri/ Psychological Counselling and Guidance Services and Students whose Parent/Parents are in Prison

Kübra ÖZDOĞAN
Ata Can SÖZEYATAROĞLU
Zerrin MACİT
Pdf İndir  
Ölüm Kaygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Manevi Aşkınlığın Aracı Rolü/ The Mediating Role of Spiritual Transcendence in the Relationship between Death Anxiety and Life Satisfaction

Halil EKŞİ
Yakup İME
Füsun EKŞİ
Pdf İndir  
Psikoterapide Yeni Bir Dışavurumcu Teknik Olarak Rasa Teorisi/ Rasa Theory as a New Expressive Technique in Psychotherapy

Özlem ŞENER
Pdf İndir  
Effect of Participant-Observer Method on the Understanding of Group Experience and Group Leadership in A Para-Counselor Training Program at a Malaysian University: A Qualitative Study

Ida Hartina AHMED THARBE
Norsafatul Aznin A.RAZAK
Rafidah Aga MOHD JALADİN
Pdf İndir  
Understanding The Sources of Strength From The Perspective of Adults in Sandwiched Generation: Promoting Wellness in Higher Education

Norsafatul Aznin A. RAZAK
Ida Hartina AHMED THARBE
Rafidah Aga MOHD JALADİN
Pdf İndir  
A Comparative Study of Mental Health Literacy Between Public and Private University Students in Malaysia

Rafidah Aga Mohd JALADİN
Ida Hartina Ahmed THARBE
Norsafatul Aznin A. RAZAK
Noh AMİT
Pdf İndir  
Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Tutum ve Beklentilerinin İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Rolü/ The Predictive Role of University Students’ Future Attitudes and Expectations on Well-Being

Çınar KAYA
Halil EKŞİ
Pdf İndir  
Gençlerde Ebeveyn Tutumlarının Sosyal Fobi Düzeylerine Etkisi/
The Effect of Parental Attitudes on Social Phobia Levels in Youth

Mürüvvet Nil GÖNCE
Pdf İndir  
Gençlerde Ebeveyn Tutumlarının Öz-Yeterlik Algısı Düzeylerine Etkisi/ The Effect of Parental Attitudes on Self-Efficacy Perception Levels in Youth

Mürüvvet Nil GÖNCE
Pdf İndir  
Üniversite Öğrencilerinin Motivasyon Düzenleme Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması/ The Brief Regulation of Motivation Scale in Turkish University Students: A Preliminary Scale Adaptation Study

Hakan SARIÇAM
Nusret ERDEMİR
Pdf İndir  
Üniversitelerde Psikolojik Danışmanlığın Görünmeyen Etki Alanı: Öğretim Elemanları (Fırat Üniversitesi Örneği)/ Invisible Effect of Psychological Counseling and Guidance in Universities: Instructors (The Case of Fırat University)

Ayşe ÖZPOLAT
Pdf İndir  
Gestalt Approach in Student Counseling

Ana WAGNER-JAKAB
Pdf İndir
Kocaeli Üniversitesi’nde Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Kariyer Beklentileri/ Career Expectations of Foreign Students at Kocaeli University

Yıldız ÖZTAN-ULUSOY
Aslı ARSLAN
Pdf İndir  
Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamının Değerlendirmesi: Sorunlar, Çözüm Yolları, İyi Yanlar ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri/ Evaluation of University Life of Freshman Students: Problems, Solutions, Good Sides and Psychological Counseling and Guidance Services

İbrahim DEMİRCİ
Pdf İndir  
Problemli İnternet Kullanımı ile Akademik Motivasyonun Siber Aylaklığı Yordama Düzeyinin İncelenmesi/ An Investigation on the Predictive Level of Academic Motivation and Cyber Idleness with Problematic Internet Usage

Halil EKŞİ
Erdem SEVİM
Meryem VURAL
Pdf İndir  
Romantik İlişki Deneyimlerinde Baba-Çocuk İlişkisinin Yansımaları/ Reflections of Father-Child Relationship in Romantic Relationship Experiences

Hilal ÇELİK
Neslihan YAMAN
Songül DUMAN
Halil EKŞİ
Pdf İndir  
Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Pozitiflik ve Hoşgörü/ Positivity and Tolerance as Predictors of Loneliness in University Students

Mehmet BOYACI
Pdf İndir  
Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Becerileri Üzerinde Ebeveyn Kabul-Red Tutumlarının ve Kullanılan Düşünce Kontrol Yöntemlerinin Yordayıcı Rolünün İncelenmesi/ Does Parental Maltreatment and Thought Control Ability Predict Coping Strategies? A Study with University Students

Aslı Burçak TAŞÖREN
Gizem AKCAN
Nadire Gülçin YILDIZ
Pdf İndir  
Psikolojik Esneklik Becerilerinde Farkındalık Becerilerinin Etkileri/ The Predictive Role of Mindfulness on Psychological Flexibility Skills

Hilal ÇELİK
Pdf İndir  
Travmatik Yaşantısı Olan Danışanla Bilişsel- Davranışçı Terapi: Bir Örnek Vaka/ An Experimental Study on the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on a Traumatic Client

Baki BÜYÜKSEVİNDİK
Galip YÜKSEL
Pdf İndir  
Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kadın Akademisyenlerin Çalışma Yaşamındaki Durumlarına Yönelik Algıları/ The Perceptions of Health Vocational School Students about the Status of Women Academicians in The Working Life

Nuran AKYURT
Pdf İndir  
Üniversite Eğitiminde Bilimsel Proje Hazırlamanın Önemi “Sanal Gerçeklik (VR) ile Ben de Tenis Oynayabilirim” Engelsiz Tenis Projesi Örneği/ The Importance Of Preparing Scientific Projects In University Education “I Too Can Play Tennis With Virtual Reality (VR)” Barrier-Free Tennis Project Example

Erem AKYURT
Nuran AKYURT
Pdf İndir  
Counselling and Psychological Testing for Quality Higher Education in Nigeria

Mogbekeloluwa Oluyinka FAKOKUNDE
Pdf İndir  
Doğum Sonrası Çalışmaya Başlayan Annelerin Hikâyeleri              /
Stories of Mothers Starting to Work After Birth

Dünya ŞEN-BAZ
Y. Nur DEDEOĞLU
Pdf İndir  
Umut Işığım Film Analizi/ Silver Linings Playbook Film Analysis

Gamze DEMİREL
Osman SEZGİN
Pdf İndir  
Öznel iyi Oluş ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Depresif Belirtileri Yordayıcılığı               / Subjective Well-being and Basic Psychological Needs as Predictors of Depressive Symptoms

Nur DEMİRBAŞ–ÇELİK
Ferahim YEŞİLYURT
Pdf İndir  
Ruh Sağlığı Çalışanlarında İnstagram Bağımlılığı: Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarına ve Bazı Değişkenlere Göre Bir İnceleme/ Instagram Addiction in Mental Health Workers: Transactional Analysis A Study Based on Ego States and Some Variables

Halil EKŞİ
Durmuş ÜMMET
Füsun EKŞİ
Tarık BURAN
Pdf İndir  
Sokakta Çalışan Çocukların Sosyal Destek Algılarının Depresyon ve Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkisi (Hayat Vakfı Örneklemi)/ How the Social Support Perception of Children Working on Streets Related with Depression and Hopelessness Levels [Hayat Foundation Sample])

Hatice ŞEN
Nadire Gülçin YILDIZ
 
Pdf İndir  
Bekâr Popülasyonlarda Stres Yaşantıları: Bir Derleme Çalışması/ Stress Experiences in Single Populations: A Review Study

Nailehanım RUSTAMOVA
Pdf İndir  
Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerini Yordamada Kişilik Özelliklerinin Rolü/ The Role of Personal Properties for The Students Hopelessness Levels

Hatice Vildan YILDIZ
Pdf İndir  
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Düzeylerinin Atılganlık Düzeylerini Yordama Gücü/ The Predictive Power of Creative Thinking Levels of 4th Grade Students’ on Assertiveness Levels (The Case of Balıkesir)

Mustafa OTRAR
Züleyha TELLİGÖZ
Pdf İndir  
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde İnceleme Konusu Yapılan Sorunların Sınıflandırılması ve Müdahaleye Dönük Önleyici-Koruyucu Çalışmaların Değerlendirilmesi/ Classification of Problems Investigated in Guidance Research Centers and Evaluation of Prevention-Protection Studies for Intervention

Tuğba ATEŞ
Hikmet YAZICI
Pdf İndir  
Rehber Öğretmenlerin İş Doyumları ile Kariyer Yaşantıları Mesleki Benlik Saygıları ve Kişisel Sağlık Davranışları Arasındaki İlişki/ The Relationship Between Job Satisfaction of School Counselors and Career Experiences, Occupational Self-Esteem and Personal Health Behaviours

Eda BULUT YAZICI
Hikmet YAZICI
Pdf İndir  
Lise Öğrencilerinin İyi Oluş Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi/ A Study on the High School Students’ Subjective Well-Being Levels in terms of Some Variables

Muhammed Emir AKYOL
Ertuğrul ERDOĞAN
Emre Can ÖZTÜRK
Pdf İndir  
Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersine Yönelik Yeterlik Algıları/ Classroom Guidance Teachers’ Perceptions of Proficiency for Guidance and Career Planning Course

Yıldız ÖZTAN-ULUSOY
Kemal EFE
Pdf İndir  
Lise Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Sorumluluk Duygusu-Davranışı ve Mükemmeliyetçilik/ Test Anxiety, Sense-Behavior of Responsibility and Perfectionism in High School Students

Eyüp ÇELİK
Aysu BAYRAM-SAPTIR
Pdf İndir  
Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde Görev Yapan Öğretmenlerin Suriyeli Göçmen Öğrencilerle Çalışırken Karşılaştıkları Güçlükler/ Difficulties Confronted by Teachers Working in the Counseling and Research Center Working with Syrian Migrant Students

Gülşah TURA
Nurullah AKÇER
Pdf İndir  
Evli Bireylerin Evlilikte Kişilerarası Bilinçli Farkındalıklarının ve Duygu Düzenleme Güçlüklerinin İncelenmesi/ Examining Married Individuals’ Interpersonal Mindfulness and Emotion Regulation Difficulties

Mehmet Engin DENİZ
Dilay BATUM
Seher Merve ERUS
Pdf İndir  
Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması: Psikolojik Danışman Adayları ve Okul Psikolojik Danışmanları Gözüyle Bir Değerlendirme/
Vocational Guidance and Counseling Practice: An Evaluation from the Perspective of Psychological Counselors Candidates and School Psychological Counselors

Gürcan ŞEKER
Burhan ÇAPRİ
Pdf İndir  
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Ney (Mevlana’nın Mesnevi’sinde) Metaforu ile Telkin/ In Psychological Counseling and Guidance (in Mevlana’s Mesnevi) Suggestion with Ney Metaphor

Süleyman DOĞAN
Pdf İndir  
Geleceğimi Tasarlıyorum Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması/ The Adaptation of Design My Future into Turkish language; Reliability and Validity Studies

Halil EKŞİ
Ahmet ŞİRİN
Mustafa ÖZTÜRK
Pdf İndir  
Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Yaklaşımının Okullarda Kullanımı: Vak’a Çalışması/ Use of Solution-Oriented Counseling Approach in Schools: A Case Study

Ekrem Sedat ŞAHİN
Filiz BİLGE
Pdf İndir  
Utangaçlığın Bazı Değişkenlere Göre Yordanması/ Prediction of Shyness According to Some Variables

Canan AKÇAKAYA KONUKCU
Pdf İndir  
Sosyal Medya Bağımlılığı ÖlçeğiniN (SMBÖ) Üniversite Öğrencilerindeki İlk Psikometrik Değerleri

Hakan SARIÇAM
Nusret ERDEMİR
Pdf İndir
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kübra ESKİCİ
Pdf İndir
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

M.Enes KAYA
Sümeyye YÜCEL
Hatice DEMİRTAŞ-BAYSAL
Pdf İndir